CD&V Hechtel-Eksel

Adres: Vlinderstraat 6 - Hechtel-Eksel
Tel.: 0473/22 58 72
Mail: cdenv3940@gmail.com
Links:  

Openingsuren
Niet van toepassing.
.

.

.

WIJ BESTUREN

Een betrokken samenleving kan enkel goed werken als zij een betrokken overheid heeft. Een betrokken overheid is noodzakelijk om tot een evenwichtige en rechtvaardige samenleving te komen waarin iedereen kansen krijgt zich te ontplooien en te ontwikkelen. Een samenleving waar niemand in de steek gelaten wordt.

 

Mensen hebben ook recht op een veilige samenleving waarin ze kunnen leven, werken, ondernemen en ontspannen. Een veilige omgeving maakt dat mensen zich ten volle kunnen ontplooien en is de basis voor de rest van de samenleving op sociaal, economisch, maatschappelijk en politiek vlak. Veiligheid is een houvast en geeft zekerheid. Veiligheid voor iedereen is dan ook prioritair.

 

WIJ ZORGEN

We bieden vandaag perspectief aan mensen, in alle fases van het leven. We leven goed vandaag. Weinig landen kunnen aan ons tippen op het vlak van verdeling van groei. Toch kunnen we het op sommige vlakken nog beter doen dan vandaag. Armoede blijft bijvoorbeeld een hardnekkige uitdaging. Nog te veel kinderen groeien op in een gezin met een inkomen onder de Europese armoededrempel en niet alle tegemoetkomingen komen terecht bij degenen die er recht op hebben.

 

De bevolking van vandaag is niet meer de bevolking van een halve eeuw geleden. De grote vooruitgang in de medische technologie en de sterk toegenomen welvaart hebben bijgedragen tot een hogere levensverwachting. Mensen leven langer in goede gezondheid. Dit is ongetwijfeld een van de grootste verwezenlijkingen van de voorbije decennia. Anderzijds zien we een toename van het aantal chronische zieken en van mensen met multi-pathologieën. Onze zorgorganisatie en -financiering moet ook op deze uitdagingen een gepast antwoord bieden.

 

WIJ BEHEREN

Een sterke overheid heeft voldoende financiële middelen nodig. Zo is ze in staat een goede dienstverlening te bieden: scholen, wegeninfrastructuur, politiediensten, ziekenhuizen. Voor de legitimiteit van het belastingsysteem is het essentieel dat de opbrengsten goed besteed worden. Daarnaast zijn belastingen een belangrijk middel voor inkomensherverdeling. België behoort inzake inkomensgelijkheid tot de kopgroep. Tenslotte is er de instrumentele of regulerende functie. Belastingen worden ingezet om burgers en ondernemingen aan te sporen zich veilig, gezond, milieuvriendelijk… te gedragen.

 

WIJ SAMEN

Om succesvol te zijn, is een diverse samenleving gestoeld op een gemeenschappelijke sokkel van gedeelde basiswaarden. Aan die sokkel kan niet getornd worden. Vrijheid van meningsuiting, scheiding van kerk en staat, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, respect voor onze democratische waarden, enz., zijn voor ons de basis. Bovenop de sokkel geven we diversiteit alle kansen. Onder deze veilige paraplu kunnen mensen zich ontplooien. Daarin schuilt voor ons de meerwaarde van diversiteit. Voor christendemocraten telt elke mens. Iedereen die hier op legale wijze verblijft, moet gelijk behandeld worden. Wij willen geen samenleving die een onderscheid maakt tussen A- en B-burgers. Dat betekent dat iedereen gelijke rechten heeft, maar zonder twijfel ook gelijke plichten. We verwachten dat iedereen volgens zijn mogelijkheden bijdraagt aan de samenleving.